{}

ASISTENČNÍ SLUŽBY

V.I.P. klientům nabízíme komplexní podporu jejich aktivit. Výhradně, dlouhodobě, profesionálně, s plným servisem.

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Nastavíme procesy v týmu, systém kontroly, účetní postupy, výkazovou agendu. Jsme připraveni zastupovat Váš projekt před úřady. Řiďte své projekty strategicky

VEŘEJNÁ SPRÁVA

Budeme vysvětlovat za Vás. Zpracujeme korespondenci, připravíme podklady, zastoupíme Vás před kontrolními orgány. Nemusíte vědět všechno. Máte na to nás.

DOTAČNÍ POLITIKA

Jak? Co? Kde? S kým? Za kolik? Každý projektový záměr přináší spoustu otázek. Vy máte otázky, my známe odpovědi. A když budete rozhodnutí, doporučíme Vám ověřené zpracovatele.

Asistenčné služby

V.I.P. klientom ponúkame komplexnú podporu ich aktivít. Výhradne dlhodobé, profesionálne, s celkovým servisom.

Riadenie projektov

Nastavíme Vám procesy v tíme, systém kontroly, účtovné postupy, výkazovú agendu. Sme pripravení zastupovať Váš projekt na úradoch. Riaďte svoje projekty strategicky.

Verejná správa

Budeme vysvetľovať za Vás. Spracujeme korešpondenciu, pripravíme podklady, zastúpime Vás pred kontrolnými orgánmi. Nemusíte vedieť všetko. Máte na to nás.

Dotačná politika

Ako? Čo? Kde? S kým? Za koľko? Každý projektový zámer prináša veľa otázok. Vy máte otázky, my vieme odpovede. A keď budete rozhodnutí, odporučíme Vám overených spracovateľov.

Assistance services

We offer complex support for our VIP clients and their activities. Exclusive, long-term, professional and complete services.

Project management

We will set team processes, system of control, accounting methods and statements agenda. We can represent your project in communication with authorities. Manage your projects strategically.

Public administration

We will do the explaining for you. We’ll manage correspondence, prepare supporting material, represent you in communication with inspection authorities. You don‘t have to know everything. That’s what we’re here for.

Subsidy policy

How? What? Where? Who with? For how much? Every project plan means a lot of questions. You ask question, we know the answers. And when you take your decision, we will recommend a reliable project execution agent.

Assistance-Leistungen

V.I.P.-Kunden bieten wir umfassende Unterstützung für ihre Aktivitäten. Exklusiv, langfristig, professionell, mit vollem Service

Projektverwaltung

Teamprozesse, Systemsteuerung, Buchhaltung, Agenda. Wir sind bereit Ihr Projekt bei Behörden zu vertreten. Verwalten Sie Ihre Projekte strategisch.

Öffentliche Verwaltung

Wir werden für Sie alles klären, die Korrespondenz und Unterlagen vorbereiten, wir vertreten Sie bei Aufsichtsbehörden. Sie müssen nicht alles wissen, dafür sind wir da.

Subventionspolitik

Wie? Was? Wo? Mit wem? Für wieviel? Jedes Projektvorhaben bringt viele Fragen mit sich. Sie haben Fragen, wir kennen die Antworten. Und wenn Sie sich entscheiden, empfehlen wir Ihnen bewährte Bearbeiter.

услуги по оказанию помощи

Мы предлагаем своим VIP клиентам комплексную поддержку их деятельности. Исключительно, долгосрочно, профессионально, с полным обслуживанием.

Управление проектами

Мы наладим процесс работы в команде, систему управления, бухгалтерского учета, отчетность и делопроизводство. Мы готовы представлять Ваш проект перед государственными учреждениями. Управляйте своими проектами стратегически.

Общественное управление

Мы будем объяснять за Вас. Мы обработаем корреспонденцию, подготовим документы, будем представлять Вас перед проверяющими органами. Вам необязательно знать всё. Доверьте это нам.

Дотационная политика

Как? Что? Где? С кем? За сколько? Каждый проектный замысел вызывает множество вопросов. У Вас есть вопросы, у нас – ответы на них. Как только Вы примете решение, мы рекомендуем Вам проверенных составителей.